Structuur en voorbeeldplanning

PEP wordt niet volgens een vooraf bepaalde vorm en planning uitgevoerd, maar krijgt invulling aan de hand van de wensen & waarden van de betreffende school. PEP is zogezegd een bottom up benadering en heeft daarmee ook geen vaste tijdsduur. In grove lijnen hebben we het eerste jaar PEP hieronder uitgewerkt. Hoe PEP na het eerste jaar verder uitgevoerd wordt, bekijken we ook weer per school.

Studiedag 1: Welbevinden & Betrokkenheid als procesindicatoren

Welbevinden en betrokkenheid staan in het hele proces centraal en vormen daarom het uitgangspunt voor de eerste studiedag. Elk kind heeft talenten en competenties. Onderwijs zou erop gericht moeten zijn de omgeving zo in te richten dat elk kind tot bloei kan komen. Het kind leren kennen, aandacht hebben voor het proces van leren en vervolgens het passend maken van het onderwijsprogramma heeft namelijk een positief effect op het welbevinden van de leerlingen én de schoolprestaties. Zonder hoge betrokkenheid vindt er daarbij geen fundamentele ontwikkeling plaats

Studiedag 2: Waarden en leefregels

Een positief schoolklimaat is niet mogelijk zonder duidelijke, gedeelde waarden. Het gaat dan om de vraag welke uitgangspunten medewerkers van een basisschool centraal willen stellen. Waar doen we het voor? Waar willen we als school voor staan? Waarden drukken de gemeenschappelijke motivatie uit. De centrale waarden vormen de context voor het handelen van medewerkers en geven de richting aan. Zo opgevat zijn waarden leefregels. Ze bepalen hoe je in de dagelijkse praktijk met elkaar en met leerlingen wilt omgaan.

PEP-talks

Tijdens PEP sluiten we maandelijks aan bij teamvergaderingen om de stand van zaken rondom de leefregels en rondom het scannen van welbevinden en betrokkenheid te bespreken. Wij hebben dit PEP-talks genoemd.